فیه ما فیه

96.000 تومان

سود شما: 24.000 تومان

با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزان فر

تعداد
اشتراک بگذارید

توضیحات

درباره ی کتاب فیه ما فیه مولانا :

اثر فاخر و ارزشمند فیهِ مافیهِ (که مقالات مولانا نیز نامیده شده) کتابی است به نثر فارسی اثر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (۶۰۴ – ۶۷۲ ق.) و موضوع آن نقد و تفسیر عرفانی است، و شامل یادداشت‌هایی است که در طول سی سال از سخنان مولانا در مجالس فراهم آمده‌است. این سخنان توسط مریدان مولانا نوشته می‌شده است. نثر این کتاب ساده و روان است و درون‌مایه‌ای ازمطالب عرفانی دینی واخلاقی دارد. متن حاضر دقیقاً همام متن مصحح شادروان استاد فروزانفر است با این تفاوت که ناشر با نقطه گذاری، فاصله گذاری و اعراب گذاری برخی واژه ها و عبارات دشوار و رعایت رسم الخط یکسان و امروزی متن را برای خواندن آسان آماده کرده است.

بخشی از کتاب فیه ما فیه مولانا اثر جلال الدین محمد بلخی تصحیح بدیع الزمان فروزان فر :

در کلّ احوال خود را مقهور من بینید من شما را ازین خوف برهانم و هر مالى که از شما به تاراج رفته است و تلف گشته جمله را باز به شما دهم بلکه اضعاف آن و به از آن ـ و شما را آمرزیده گردانم و دولت آخرت نیز به دولت دنیا مقرون گردانم
بسم الله الرحمن الرحیم
بعدالحمد والصّلوه؛ چون ایزد تعالى جدّه نگارنده را از کمال عنایت خویش توفیق مطالعه در آثار جاودانى و کلمات آسمانى خداوندگار راستین و جانِ جهان معرفت مولانا جلالالدین محمد مشهور به مولوى کرامت فرمود و این موهبتِ عظیم به ارزانى داشت در مدّت بیست و دو سال که با این سعادت قرین و با این توفیق همآغوش بود همواره در تدبر ابیات مثنوى معنوى دچار مشکل مىگردید و براى حلّ آن دست در دامان شارحان رموز و مفسّران دقائق آن نامه الهى مىزد و به مدد هدایت و راهنمایى آنان بعضى از آن عقدهها گشایش مىپذیرفت و بسیارى نیز همچنان در پرده ابهام و غموض نهفته مىماند. درین میانه بر دل گذشت که به حکم معنى قرآن ز قرآن پرس و بس، شرح اسرار مثنوى را هم از مثنوى و سایر آثار مولانا بجوید و درمان از آنجا طلبد که درد از آنجا خاسته و پیدا شده است. پس مثنوى را با سایر آثار مولانا از قبیل کلّیّات اشعار معروف به دیوان شمس و فیهمافیه و مجالس سبعه و مکتوبات تطبیق کرد و به حلّ مشکلات عدیده از این طریق نائل گردید. لیکن در این اثنا مشکل دیگر فرا پیش آمد و آن تردید در صحّت نسخ چاپى فیه مافیه و کلّیّات بود که در نتیجه فحص و تحقیق معلوم گردید و لازم آمد که ابتدا آنها را از روى نسخ خطّى تصحیح کند به حدّى که اطمینان به صحّت آن حاصل آید و از آن پس به مطابقت مطالب آنها با مثنوى بپردازد. بدین جهت درصدد برآمد که نسخ خطّى فیه مافیه را جمع کند و به تصحیح و مقابله آنها مشغول گردد و بدین اندیشه درصدد جمعآورى نسخ خطّى برآمد و هم در آغاز کار اطّلاع یافت که نسخهاى بالنّسبه معتبر از این کتاب در کتابخانه ملّى موجود است، متصدّیان امور آن کتابخانه به اسرع وقت آن نسخه را در اختیار نگارنده گذاردند و دوست فاضل آقاى دکتر محمد معین که خدایش به مواهب توفیق مخصوص داراد
قبول کرد که مقدارى از وقت خود را به مساعدت در مقابله کتاب با نسخه طبع طهران مصروف نماید. پس با کمال مراقبت به مقابله نسختین مشغول و در نتیجه روشن گردید که نسّاخ به سلیقه خود تصرّفات ناروا از تبدیل و تحریف و اضافه عبارات و کلمات و اشعار در متن اصلى روا داشته و آن را به صورتى غیر مناسب درآورده و بنیاد کلام را از پایه درگردانیدهاند و تهیّه نسخ قدیم هرچه درباىتر و ضرورتر است.
در اوایل سال ۱۳۲۶ که مقابله کتاب با نسخه کتابخانه ملّى به پایان رسیده بود نسخه دیگر از فیه مافیه به تملّک نگارنده درآمد که در سال ۸۸۸ کتابت شده و ظاهرآ قدیمتر از نسخه کتابخانه ملّى است و پس از اندک مقایسه روشن گردید که این دو نسخه یعنى نسخه کتابخانه ملّى و نسخه ملکى نگارنده تفاوت کلّى با یکدیگر دارند و نسخه کتابخانه ملّى هرچند ممکن است که به حسب تاریخ مؤخّر باشد ولى از جهت صحت، تقدّم و رجحان دارد و اضافات و تصرّفات نسّاخ در آن کمتر راه یافته است. بنابراین مقدّمات نگارنده برآن شد که تا ممکنست از پاى ننشیند و دست از دامن طلب ندارد تا نسخهیى که اعتماد را شاید و به زمان مولانا نزدیکتر باشد در حیازت خویش آورد. پس به وسیله دوست عزیز و گرامى خود آقاى تقى تفضلى که در آن هنگام معاون کتابخانه مجلس شوراى ملّى بود به تفحّص پرداخت و آگاهى یافت که سه نسخه معتبر و نزدیک به زمان مؤلّف در کتابخانههاى استانبول موجود است و چون دانشگاه طهران مصمّم شده بود که این کتاب را پس از مقابله و تصحیح جزو سلسله انتشارات خود به طبع رساند نگارنده دبیرخانه دانشگاه را از وجود آن نسخ مطّلع گردانید و دوست عزیز فاضل آقاى دکتر خانلرى جهد بلیغ و سعى مؤکّد نمود تا از آن نسخ عکسبردارى کردند و نسخههاى عکسى را در اختیار این ضعیف گذاردند و وسیله کار از همه جهت فراهم گردید و بیش جاى تأمّل و درنگ نماند و نگارنده به ترتیبى که گفته خواهد شد به مقابله و تصحیح کتاب پرداخت و متن حاضر را آماده چاپ نمود. امّا نسخى که هنگام مقابله و تصحیح کتاب نزد نگارنده حاضر بود عبارت است از :
۱ـ نسخه عکسبردارى شده از روى نسخه خطّى که محفوظ است در کتابخانه فاتح استانبول به شماره ۲۷۶۰ و قطع ۷/۱۲ × ۲/۱۷ به خط نسخ روشن و مشتمل بر ۲۰۵
ورق که ۴۰۱ صفحه باشد، هر صفحه ۱۵ سطر و متن کتاب فیه مافیه در ورق ۱۹۳ به پایان مىرسد و از اینجا تا به آخر فصولى از کتاب معارف بهاءالدّین ولد نوشته شده و این نسخه اقدم نسخى است که نگارنده در دست داشته و تاریخ کتابت آن غرّه ذىالحجّه ۷۱۶ است که چهل و چهار سال و پنج ماه و بیست و پنج روز باشد بعد از وفات مولانا که واقع بوده است در پنجم جمادىالاخرى سال ۶۷۲ و عین عبارت ناسخ در آخر کتاب این است :
«و کتبه العبد الضّعیف المحتاج الى رحمهاللّه تعالى حسنبن الشّریف القاسمبن محمّدبن الحسن السمرقندى الحنفى الهمامى المولوى به تاریخ فى غرّه ذىالحجّه سنه ۷۱۶».
و در ورق اوّل و دوّم به خطّى کاملا شبیه به خط متن نسب مولانا از جانب پدر و مادر نوشته شده ولى مطالب آن مقرون به صحّت نیست و هم در ورق دوّم در صفحهیى که پشت جلد کتاب محسوب مىشود این عبارات نوشته شده است :
«هذا کتاب فیه مافیه از گفتار مولانا سلطانالعارفین نوراعین المحبّین محبوب قلوبالمتّقین… الاولیاء فىالعالمین… الحقّ والملّه والدّین وارث الانبیاء والمرسلین
افاضاللّه انواره على کافهالانام الى یومالقیام آمین یا ربّالعالمین».
این کتاب را به همراه تخفیف ویژه ی آن خریداری کنید.

توضیحات تکمیلی

وزن 623 g
ناشر

نگاه

نویسنده

سایز کتاب

نوع جلد

سخت

تعداد صفحات

محصولات مرتبط

مجموعه محصولات مرتبط ما را مرور کنید.

320.000 تومان

سود شما: 80.000 تومان

96.000 تومان

سود شما: 24.000 تومان

760.000 تومان

سود شما: 190.000 تومان

480.000 تومان

سود شما: 120.000 تومان