از دخترت قهرمان بساز
از دخترت قهرمان بساز
42,000 33,600
خودت را به فنا نده
خودت را به فنا نده
18,000 15,300
شرمنده نباش دختر
شرمنده نباش دختر
30,000 25,500
خودت باش دختر
خودت باش دختر
30,000 25,500
این راهش نیست
این راهش نیست
50,000 42,500