به من گفتند تنها بیا
به من گفتند تنها بیا
39,000 35,100
آن دختر یهودی
آن دختر یهودی
42,000 37,800
خواب باران
خواب باران
25,000 21,250
شهر آشوب
شهر آشوب
100,000 70,000
گفتگو با مردگان
گفتگو با مردگان
60,000 42,000
توبه گرگ
توبه گرگ
95,000 66,500
دوران بی مهری
دوران بی مهری
105,000 73,500
سمفونی
سمفونی
650,000 455,000
رامش
رامش
105,000 73,500
تَوهم عاشقی
تَوهم عاشقی
87,000 60,900
آچمز
آچمز
95,000 66,500
سایه
سایه
25,000 17,500
شمارش معکوس
شمارش معکوس
60,000 42,000
جان من است او
جان من است او
70,000 49,000
قلب یخی
قلب یخی
95,000 66,500
چشمان تاریکی
چشمان تاریکی
90,000 54,000
آبنوس
آبنوس
54,000 37,800
سرکش
سرکش
46,500 32,550
گوش ماهی
گوش ماهی
128,000 89,600
فرشته های گناهکار
فرشته های گناهکار
50,000 35,000