مغازه خوکشی نشر علم و دانش
مغازه خوکشی نشر علم و دانش
45,000 36,000
لبه ی تیغ
لبه ی تیغ
55,500 44,400
آری به زندگی نشر عطر کاج
آری به زندگی نشر عطر کاج
29,000 23,200
سیندرلای گناهکار
سیندرلای گناهکار
28,000 22,400
سوار بر امواج ناشناخته
سوار بر امواج ناشناخته
65,000 52,000
بادبادک باز
بادبادک باز
99,000 79,200
غریبه ای در خانه
غریبه ای در خانه
100,000 70,000
ملت عشق نبض دانش
ملت عشق نبض دانش
90,000 72,000
ارنست چه گوارا
ارنست چه گوارا
40,000 32,000
مغازه خودکشی نشر کتاب پارس
مغازه خودکشی نشر کتاب پارس
36,000 28,800
اوستا
اوستا
70,000 56,000
عقاید یک دلقک هاینریش بل
عقاید یک دلقک هاینریش بل
95,000 76,000
انجمن سری بندکیت
انجمن سری بندکیت
150,000 120,000
جنگ دوست داشتنی
جنگ دوست داشتنی
150,000 120,000
دختران مهتاب
دختران مهتاب
66,000 52,800
مرا از چشم هایم بشناس
مرا از چشم هایم بشناس
76,000 60,800
عشق سالهای وبا
عشق سالهای وبا
98,000 78,400
1984
1984
98,000 78,400
پنج قدم فاصله (Five Feet Apart )
پنج قدم فاصله (Five Feet Apart )
80,000 64,000
وصایا
وصایا
116,000 92,800