امیر ارسلان نامدار
امیر ارسلان نامدار
180,000 108,000
سه شنبه ها باموری
سه شنبه ها باموری
55,000 33,000
سینوهه
سینوهه
195,000 146,250
شبکه آلیس
شبکه آلیس
85,000 59,500
دست نوشته تقدیر
دست نوشته تقدیر
70,000 49,000
اوپال
اوپال
85,000 63,750
پینوکیو
پینوکیو
32,000 19,200
چنین گفت زرتشت
چنین گفت زرتشت
64,000 38,400
زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
74,000 44,400
کیمیاگر
کیمیاگر
33,000 23,100
رویای مهتاب
رویای مهتاب
40,000 24,000
سه دختر حوا
سه دختر حوا
72,000 43,200
به من گفتند تنها بیا
به من گفتند تنها بیا
39,000 35,100
آن دختر یهودی
آن دختر یهودی
42,000 37,800
خواب باران
خواب باران
25,000 21,250
شهر آشوب
شهر آشوب
100,000 70,000
گفتگو با مردگان
گفتگو با مردگان
60,000 42,000
توبه گرگ
توبه گرگ
95,000 66,500
دوران بی مهری
دوران بی مهری
105,000 73,500
سمفونی
سمفونی
650,000 455,000