من در رقعه بودم
من در رقعه بودم
29,000 24,650
کهکشان نیستی
کهکشان نیستی
88,000 79,200
از چیزی نمی ترسیدم
از چیزی نمی ترسیدم
22,000 17,600
ترامپ زیاده خواه سیری ناپذیر
ترامپ زیاده خواه سیری ناپذیر
90,000 54,000